Kalibracije merača protoka i volumetrijskih posuda

Komentari: 0

Kalibracije merača protoka

Merači protoka čine sastavni deo procesa u vodovodu, građevinarstvu, energetici, hemijskoj, farmaceutskoj, petrohemijskoj i prehrambenoj industriji. Budući da se prvenstveno koriste za aplikacije koje zahtevaju visoku preciznost merenja protoka tečnosti, od presudne važnosti su redovno proveravanje rada i kalibracija. Na osnovu greške u merenju možemo da procenimo značajno prevelike, odnosno premale količine sirovine koja protiče kroz merni sistem, a greška u merenju se daljim proizvodnim procesom stalno povećava.

U akreditovanoj laboratoriji za kalibraciju Alba d.o.o. izvode se kalibracije različitih vrsta zatvorenih merača protoka sa presekom do DN 200, a i kalibracije otvorenih merača protoka. Merač se spaja u protočni sistem u kom se generisanjem pritiska stvara željeni protok. Kao kalibraciona tečnost se koristi voda. Ukoliko se pokaže da merač odstupa od zahtevanih tolerancija, njegovo merenje se podešava tako da bude tačnije.

Naš opseg kalibracije merača protoka čine:

- Merači protoka mase u zatvorenim kanalima

Kalibracija merača protoka mase gravimetrijskom metodom, merenjem mase tečnosti koja je protekla kroz merač. Radni postupak je usklađen sa standardom ISO 4185.

- Merači protoka zapremine u zatvorenim kanalima

Kalibracija merača protoka mase gravimetrijskom metodom, merenjem mase tečnosti koja je protekla kroz merač. Radni postupak je usklađen sa standardom ISO 4185.

- Rotametri

Kalibracija rotametara izvodi se metodom upoređivanja sa uporedno spojenim referentnim meračem. Protok koji može da se postigne iznosi od 180 do 8000 l/h.

- Merači protoka u otvorenim kanalima

U otvorene merače protoka ubrajamo merače koji su prevashodno namenjeni za merenje protoka otpadnih voda i rade na principu Doplerovog efekta. Kalibracije otvorenih protoka izvode se u otvorenom kanalu metodom upoređivanja sa referentnim meračem protoka, a kao kalibraciona tečnost koristi se voda. Brzine koje mogu da se postignu su od 0,2 do 1,5 m/s.

Kalibracije volumetrijskih etalona

Pored kalibracije klipnih merača i laboratorijskog staklenog pribora, laboratorija Alba kalibriše i zapreminske etalone. Oni se obično koriste kao etaloni za gorivo prilikom kontrolisanja protočnih merača kod punjenja rezervoara motornih vozila tečnim gorivima (pištolji za istakanje goriva na benzinskim pumpama).

Merne posude, odnosno volumetrijski etaloni su proizvedeni od nerđajućeg čelika i stakla. Etaloni koji se koriste za gorivo kalibrišu se po internom postupku koji se zasniva na relevantnim smernicama OIML R120 i OIML R43. Kada se standard koristi u tu svrhu, ključni su preciznost kalibracije i niska merna nesigurnost, jer je reč o postupcima koji su propisani zakonom. Laboratorija za kalibraciju Alba izvedenom kalibracijom može da obezbedi kombinaciju visoke preciznosti i male merne nesigurnosti.

Volumetrijski etaloni kalibrišu se gravimetrijskom metodom tako što se izmeri masa tečnosti i odredi gustina na izmerenoj temperaturi. Kalibracije se izvode po principu „to contain”, što predstavlja stvarnu zapreminu tečnosti koju posuda sadrži pri datoj graduaciji. Rezultat koju posuda pokazuje dat je na referentnoj temperaturi od 15 °C za gorivo i 20 °C za ostale primene. U zavisnosti od želja korisnika, sprovode se mokre i suve kalibracije.

Ukoliko se pokaže da je odstupanje etalona van zahtevanih tolerancija, njegov prikaz se može preciznije podesiti. Pritom se volumentrijski etalon adekvatno zaštićuje zaštitnim žigovima da bi se sprečilo eventualno posezanje u merač koje bi moglo da utiče na pravilnost prikaza.

Pravilan prikaz volumetrijskog etalona za goriva kod kalibracije pištolja za točenje goriva sprečava finansijsku štetu koju bi mogli da pretrpe benzinska stanica, ali i korisnik. Zbog posebnih fizikalnih svojstava goriva, kalibraciju etalona treba izvoditi na temperaturi od 15 °C koja predstavlja referentnu temperaturu. Koeficijent rastezanja goriva, naime, u velikoj meri zavisi od temperature goriva i temperature okruženja u koje se gorivo istače.

Zašto treba izvoditi kalibraciju merača?

Kalibracija je postupak kojim pod tačno određenim uslovima određujemo tačnost rada merača, a rezultat se prikazuje u obliku odstupanja merača od referentne vrednosti sa pripadajućom mernom nesigurnošću. Pri kalibrisanju se kao referentne vrednosti koriste etaloni koji imaju zagarantovanu sledljivost.

Pouzdani rezultati merenja su osnov za kvalitetne i bezbedne proizvode. Redovnim kalibracijama proverava se adekvatnost rada opreme za merenje u skladu sa tehničkim specifikacijama, a time se obezbeđuje najviši standard kvaliteta sistema u kojem se merač koristi. Dakle, ako imate ili nameravate da uspostavite sistem kvaliteta, kalibrisana oprema za merenje je od presudne važnosti, jer je većina relevantnih ISO standarda zahteva.

O preduzeću Alba d. o. o.

Alba d. o. o je slovenačko porodično preduzeće koje se bavi razvojem i proizvodnjom industrijskih vaga i gravimetrijskih sistema za doziranje po meri naručioca, a izvodi i akreditovane kalibracije i overe različitih mernih sistema.

Naša poslovna strategija se zasniva na evropskim standardima kvaliteta ISO 9001, ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025 koji potvrđuju najviši nivo naših usluga. Kao akreditovana laboratorija izvodimo kalibracije i overe mase, zapremine, protoka, pritiska, temperature, sile i vlage.

Za više informacija posetite našu internet stranicu www.alba.si ili nam pišite na info@alba-ce.com.

Odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti