DIH² započinje svoj prvi otvoreni poziv sa ciljem da pospeši upotrebu robotike i srodnih tehnologija u oblasti proizvodnje

Komentari: 0

Kao centar regionalne izvrsnosti u robotici primenjenoj u industriji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu je jedan od realizatora projekta Evropske komisije koji je deo Horizont 2020 programa i u okviru koga će se dodeljivati bespovratna sredstva u visini do 248.000 evra konzorcijumima sačinjenim od sistem integratora i malih i srednjih preduzeća (MSP) koja se bave proizvodnjom, a kako bi im pomoglo da usvoje i unaprede tehnologije vezane za robotiku.

Kroz svoju mrežu 26 evropskih regionalnih centara izvrsnosti u industrijskoj robotici, projekat DIH² je objavio svoj prvi poziv za finansiranje kompanija koji traje do 31. oktobra, i samo tokom sledećih osam meseci kroz ovaj projekat će biti plasirano blizu 3.000.000 evra, a do kraja 2022. godine i čitavih 8.000.000.

Po pravilima prvog otvorenog poziva izabraće se 13 projektnih konzorcijuma kojima će biti dodeljeno bespovratno finansiranje do 248.000 evra. Svaki konzorcijum koji konkuriše za finansiranje, treba da ima najviše 3 učesnika (3 pravna lica) i mora da uključi pružaoca tehnologije (npr. sistem integrator, start-ap, MSP, istraživačku organizaciju, centar izvrsnosti, ili bilo koji drugi vid pružaoca usluga iz oblasti tehnologije) i MSP koje se bavi proizvodnjom.

Mnogi veliki proizvođači i kompanije su razvili sopstvena tehnološka rešenja radi optimizacije svoje proizvodnje. Sa druge strane, proizvodna MSP se još uvek susreću sa značajnim izazovima pri automatizaciji svoje proizvodnje i stoga nisu u mogućnosti da brzo reaguju i priliagode se promenama na tržištu i potrebama kupaca. Glavne prepreke na putu ka usvajanju prilagodljive proizvodnje su nedostatak znanja i ekonomska ograničenja.

Prvi otvoreni poziv DIH² nastoji da ukloni ove prepreke i omogući proizvodnim MSP da sarađuju sa pružaocima tehnologija. Pružaoci tehnologija će raditi sa firmama kako bi integrisali robote u njihovu proizvodnju i olakšali usvajanje procesa prilagodljive proizvodnje.

Pored finansijske podrške koja je kroz ovaj program obezbeđena kako za proizvodno preduzeće, tako i za pružaoca usluga, članovima predloženog projekta će na raspolaganju biti i usluge iz oblasti tehničkog savetovanja, biznisa, i edukacije od strane jednog od evropskih centara izvrsnosti u robotici - među kojima je i Elektrotehnički fakultet u Beogradu.

Ko sve može da se prijavi

Pružaoci tehnologija su organizacije koje su specijalizovane za prenos tehnologija ili integraciju sistema kod krajnjih korisnika. Među njih spadaju i sistem integratori, istraživačke i tehnološke organizacije, centri izvrsnosti, start-apovi i MSP.

Sa druge strane, za krajnje korisnike se smatraju mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom a koja su korisnici usluga i tehnologija pružaoca tehnologija i koje imaju ispod 500 zaposlenih i godišnji obrt ispod 100.000.000 evra.

Prva faza otvorenog poziva za finansiranje

Tokom prve faze otvorenog poziva, proizvodna MSP i pružaoci tehnologije mogu pojedinačno da se prijave između 1. jula 2019. i 31. oktobra 2019, kroz jednostavan obrazac za prijavu koji se može popuniti na sledećoj internet stranici (napomena: prijave su isključivo na engleskom jeziku) – https://dih-squared.fundingbox.com/.

Po 10 firmi iz svake kategorije (pružaoca tehnologije i proizvodnih MSP) će biti izabrano da učestvuje na jednom od 26 okupljanja koja će se organizovati na državnom nivou širom Evrope.

Ukupno, do 520 firmi će biti pozvano da učestvuje na okupljanjima.

Svaki od učesnika koji se ispunjavanjem prijave kvalifikuje da bude pozvan na državno okupljanje pružalaca usluga i proizvodnih preduzeća kojim će u Srbiji koordinisati Elektrotehnički fakultet u Beogradu,dobiće po 1.000 evra za učešće na okupljanju i obrazovanje konzorcijuma sa firmom sa komplemantarnim potrebama.

Konzorcijumi će primiti podršku od jednog od 26 centara izvrsnosti u oblasti robotike koji čine mrežu DIH² kako bi pripremili svoju prijavu za drugu fazu otvorenog poziva. Firme koje nisu učestvovale u prvoj fazi će moći da se prijave u drugoj fazi, ali neće moći da prime bilo kakvu pomoć pri pripremi svoje projektne prijave.

Druga faza otvorenog poziva

Prijave za drugu fazu otvorenog poziva za finansiranje će se podnositi (za konzorcijume od 2-3 firme) od 3.12.2019. do 27.01.2020. sa temama predloženih projekata. Ukupno 26 prijava će biti izabrano i one će primiti dodatna sredstva 1.000 evra kao podršku za pripremu učešća na završnom nadmetanju. Nezavisni stručnjaci iz industrije i akademije će ocenjivati značaj i izvodljivost projekata predstavljenih od strane konzorcijuma.

Tokom završnog nadmetanja, 13 konzorcijuma će biti izabrano kao krajnji dobitnici DIH² programa i primiće ukupno do 246.000 evra finansiranja kao i usluge tehničkog savetovanja, edukacije i poslovne podrške od strane projekta.

O DIH² projektu

DIH² je mreža od 26 evropskih centara izvrsnosti u industrijskoj robotici (eng. Digital Innovation Hubs – DIH). Na čelu sa Finskim tehnološkim institutom (Teknologiantutkimuskeskus VTT Oy), mreža ima ukupno 37 evropskih partnera, među kojima je i Elektrotehnički fakultet u Beogradu kao predstavnik našeg regiona.

Krajnji cilj DIH² je uspostavljanje održive mreže centara izvrsnosti u oblasti industrijske robotike, opremljenih sredstvima i procedurama da olakšaju komercijalizaciju i bolju prihvaćenost i uspon prilagodljive proizvodnje od strane malih i srednjih preduzeća koja se bave proizvodnjom.

DIH² pruža brojne pogodnosti za kompanije:

Univerzalnu otvorenu platformu za rad u oblasti prilagodljive proizvodnje (eng. Common Open Platform Reference Architecture for Agile Production) koja može da koristi potrebama bilo kog proizvodnog MSP u smislu izbora i integracije skupa otvoreno dostupnih rešenja u robotici (eng. Robotic-based Open Standard Enablers [ROSE-AP]).

Program prenosa tehnologije koji će podržati najbolje projekte i eksperimente realizovane kroz otvorene pozive u sklopu projekta i dati im dodatnu vidljivost u evropskom prostoru.

Namensku internet platformu tržišta (eng. Marketplace) kao jedinstveno mesto na kome MSP mogu da imaju uvid i pristupe vrhunskim tehnološkim i ne-tehnološkim uslugama i primerima realizovanih projekata i tehnologija. Sponzorski program koji podržava centre izvrsnosti u posredovanju sa robotičkim komponentama i dobavljačima, kao i sistem integratorima.

Ovaj članak opisuje karakteristike otvorenih poziva u okviru DIH² projekta, dok je uvid u detaljne informacije dostupan na internet strani projekta - https://dih-squared.fundingbox.com/pages/doc.

Projekat DIH² je finansiran od strane Horizont 2020 programa Evropske komisije, pod brojem projekta 824964.

Kontakt

Zainteresovane kompanije i pojedinci mogu dobiti više informacija o mogućnostima u okviru DIH² projekta tokom Informativnog dana koji će biti održan 16. septembra u Naučno-tehnološkom parku na Zvezdari u Beogradu, ili od rukovodioca projekta DIH² na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu doc. Koste Jovanovića i dipl. inž. Zaviše Gordića na adresu elektronske pošte: dih2@etf.rs.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti