Računovođe traže izmene Zakona o elektronskom fakturisanju

Komentari: 1
Fotografija od: pixabay.com

Računovodstvena komora Srbije uputila je Ministarstvu finansija predloge i zahtev da se hitno izmeni Zakon o elektronskom fakturisanju, a u cilju, kako ističu, otklanjanja pravne nesigurnosti u radu poreskih obveznika i računovođa.

Računovođe su resornom ministarstvu uputile sedam predloga, među kojima je i da se izmeni Zakon o elektronskom fakturisanju i SEF bude u funkciji Poreske uprave i da se povežu baze podataka, SEF, Carina i SUR (Sistem ulaznih fiskalnih računa), kao i da se rok izdavanja efaktura uskladi sa Zakonom o računovodstvu.

Predlog je i da obveznici PDV izdaju efakture svim kupcima putem SEF-a i onim koji su u sistemu PDV i koji nisu, i da se neodobrene efakture posle određenog roka smatraju prihvaćenim od strane kupca ako roba nije vraćena i nije promet usluga osporen.

Iz ovog udruženja traže i da se ukinu zbirne i pojedinačne PDV evidencije na SEF-u, a predlažu i da se unaprede PDV evidencije, kroz unapređenu PDV prijavu, koja će se zbirno moći formirati i na SEF-u i biti uporediva sa podacima u PDV evidencijama u glavnoj knjizi, za određeni poreski period na osnovu izdatih efaktura i unetih poreskih obaveza i poreskih oslobođenja.

Šesti predlog je da se izmeni Pravilnik koji uređuje PDV evidencije i da se ukine Obrazac POPDV, a sedmi da da se ukinu kaznene mere za evidencije na SEF prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, gde se za PDV evidencije i za računovodstvene evidencije na osnovu efakture primenjuje kaznene mere prema Zakonu i PDV i Zakonu o računovodstvu.

- Ovakvim Zakonom o elektronskom fakturisanju se ne povećava naplata PDV niti se smanjuje administriranje kod poreskih obveznika, što mora biti motiv i opravdanost reforme. Ali se zato povećava obim posla i pravna nesigurnost, dupliraju se PDV evidencije i dupliraju se kazne koje proizilaze iz nemogućnisti istovremene i tačne primene propisanih odredbi, koji jesu načela zakonitosti po osnovu obavezujućih zakona za vođenje poslovnih knjiga i PDV evidencija, gde je ugrožen i ZPPPA i funkcionisanje Poreske uprave - navedeno je u dopisu.

Reforma, ističu iz Računovodstvene komore, mora biti u interesu države i poreskih obveznika i računovođa.

Odgovor Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija na svom sajtu objavilo je odgovor na svom sajtu povodom, kako navode "konferencije za medije u organizaciji udruženja građana Računovodstvena komora Srbije, na kojoj je izneto niz paušalnih ocena o sistemu elektronskog fakturisanja".

- Najpre, netačna je ocena da su u koliziji zakoni kojima se uređuju oblasti elektronskog fakturisanja, računovodstva i poreza na dodatu vrednost. Naime, Zakon o elektronskom fakturisanju poseban je u odnosu na Zakon o računovodstvu i na Zakon o porezu na dodatu vrednost, a odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju ne utiču na primenu odredaba zakona kojim se uređuju obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost i podzakonskih akata usvojenih na osnovu tog zakona, kao ni na primenu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo u delu odredaba kojim se uređuje računovodstvena isprava - navedeno je.

U vezi sa rokom za podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PPPDV), podsećaju da se PPPDV podnosi na način i u roku propisanom Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kojim se u članu 50. stav 1. propisuje: "Obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda".

Sa druge strane, Zakon o elektronskom fakturisanju uređuje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost i u članu 4. stav 5. propisuje: "Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda".

- Obaveza podnošenja PPPDV i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura su dve različite obaveze čije (ne)ispunjenje dovodi do različitih pravnih posledica, u skladu sa zakonima koji ih uređuju. S tim u vezi, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se u roku od deset dana po isteku poreskog perioda s ciljem da se stvore adekvatni uslovi za pripremu preliminarne poreske prijave poreza na dodatu vrednost - kažu u Ministarstvu i dodaju:

- Ukazujemo i da sama obaveza evidentiranja PDV u SEF nije novost, već da postoji od početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju. Takođe, u toku su aktivnosti na povezivanju sistema elektronskih faktura sa informacionim sistemom Uprave carina, kao i sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom. Na taj način, Ministarstvo finansija nastavlja da unapređuje privredni ambijent i olakšava uslove poslovanja.

Izvor: eKapija

1 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
Snežana Mitrović
29.02.2024 06:02
Ovaj tekst je kombininacija neusaglašenih informacija. MF je odgovorilo na iznete stavove na konferenciji za medije koja je bila 23.2. i koje je preneo portal Forbes.
Stručni predlozi iz RKS su dostavljeni u MF 26.2. Tako striktno pozivanje u tekstu, da je odgovor MF na naših 7 stručnih predloga da bi se uspešno provela reforma vezano za Zakon o elektronskom fakturisanju, je paušalno.
Inače, ako bi MF ovako odgovorilo na naših 7 stručnih predloga i odbacilo ih, značilo bi da MF nije važno načelo zakonitosti vezano za računovodstvene i PDV evidencije i za njihovo unapređenje, u cilju, veće naplate poreza i smanjenje administriranja kod poreskih obveznika, odnosno da MF nije važno povećanje pravne sigurnosti u radu poreskih obveznika i računovođa.
Očekujemo odgovor iz MF koji će potvrditi da su prihvaćeni stručni predlozi koje smo dostavili i da se pristupa njihovoj implementaciji u regulatornom okviru, u cilju usaglašene i pune primene načela zakonitosti prema važećim zakonima, jer je to neophodno da bi se ova reforma sa E fakturama, uspešno provela. To je interes države, poreskog postupka, privrede i računovodstvene profesije. Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti