Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

Komentari: 0

Realiazacija projekta, u različitim fazama izgradnje, izložena je veoma specifičnim rizicima.

Moguća pojava raznih vrsta neželjenih događaja i potencijalnih šteta zahteva pravilnu procenu rizika i izbor adekvatnog osiguravajućeg pokrića sa ciljem finansijske sigurnosti čitavog projekta.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži štiti sve ugovorne strane uključene u realizaciju projekta - investitora, glavnog izvođača i sve podizvođače.

Osiguranje se odnosi na posledice požara, eksplozije, zemljotresa, poplava, bujica i visokih voda, oluja i udara groma, sleganja i klizanja tla, zatim na štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe i razbojništva, građevinske nezgode i sl. Ugovoreni radovi, materijal, oprema, uređaji i postojeća imovina, predstavljaju predmete osiguranja.

Osiguranje je moguće ugovoriti prema klasičnim ili prema CAR (Contractor All Risk Policy) uslovima osiguranja.

Ovo osiguranje se može proširiti i na građansku odgovornost za štete na imovini ili za povrede trećih lica, koja nisu povezana sa procesom izgradnje.

Pozovite nas: +381 11 1134 836
info@sava-osiguranje.rs
www.sava-osiguranje.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti