Kredit za likvidnost COVID-19

Komentari: 1
Fotografija od: pixabay.com

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

- organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;

- promet nafte i naftnih derivata;

- proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

USLOVI KREDITA

- rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;

- kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;

- krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;

- minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;

maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

- za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,

- za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i

- za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;

- otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;

- u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;

- osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

- menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili

- hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili

- zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili

- menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;

- menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

- do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),

- do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,

- do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,

- do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,

- za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

GARANCIJA BANKE, RUČNA ZALOGA I HIPOTEKA MOGU BITI OBEZBEĐENJA ZA SVE IZNOSE KREDITA.

JEMSTVO BONITETNOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (KOJE NIJE POVEZANO LICE) MOŽE BITI OBEZBEĐENJE ZA SVE IZNOSE KREDITA DO 25.000.000RSD. 

Sva pitanja u vezi sa ovim Programom možete postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs 

Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs 

- Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti COVID-19

- Često postavljana pitanja i odgovori

- Dokumenta za preduzetnike

- Dokumenta za pravna lica

 

Izvor: FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

1 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
DANCE MIJALKOVSKI
25.05.2020 06:02
DALI MOZE DA APLICIRAM ZA KREDIT I KOLKU MOZAM DA ZEMAM Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti