SIEMENS, VAŠ PARTNER U SVIM SEGMENTIMA VODOPRIVREDE

Komentari: 0

Pojavom i popularizacijom digitalizacije u našem društvu, uočene su mnogobrojne prednosti koje ova tehnologija može doneti u svim oblastima našeg života. Pokrenut je proces koji se popularno naziva četvrta industrijska revolucija, a termini “big data”, “Internet of Things” i “cyber-physical systems” su sve češće u upotrebi i nalaze svoju primenu i u industriji.

Po ugledu na koncept digitalizacije u industriji pod nazivom Industry 4.0, u svetu je pod nazivom Water 4.0, razvijen i koncept koji se bliže fokusira na segment vodoprivrede.

Analize koje su sprovedene pokazuju sledeće:

• najvažniji aspekti digitalizacije su vizuelizacija, opti mizacija resursa, automati zacija procesa, poznavanja procesa i celokupnog sistema.

• očekivanja korisnika od digitalizacije su povećanje efi kasnosti resursa i poboljšanje usluga, kvaliteta i donošenja odluka, povećanje sigurnosti podataka i njihova analiza.

Podaci su osnovna sirovina u savremenom dobu i predstavljaju početnu tačku tj.ulazni parametar za donošenje odluka.

Water 4.0 kreira i čini dostupnim podatke koji su relevantni za upravljanje vodama, obezbeđujući pri tome i mogućnosti za naprednu analizu podataka.

Ovim znanjem operateri vodovodnih i kanalizacionih sistema mogu bolje razumeti potrebe svojih korisnika, razviti odgovarajuće proizvode i strategije, i pripremiti se bolje za budućnost.
Water 4.0 postavlja digitalizaciju i automatizaciju kao centralnu tačku u strategiji za fleksibilno, efikasno i održivo upravljanje vodama.

Kao lider na polju digitalizacije, Siemens AG je razvio nova i unapredio postojeća hardverska i softverska rešenja kako bi podržao korisnike na putu ka digitalnoj transformaciji.

SIMATIC WINCC UNIFIED –SCADA ZA NEOGRANIČENU VIZUALIZACIJU U SVAKOJ APLIKACIJI

WinCC Unified je novi SCADA sistem koji možete koristiti za prevazilaženje izazova digitalizacije u svim industrijama. Sve zahvaljujući najnovijim hardverskim i soft verskim tehnologijama, nudi dokazani inženjering na TIA portalu, najnoviju web tehnologiju, velike rezerve snage za naredne godine, tako da svoje ideje možete primeniti onako kako ih zamišljate WinCC Unified kombinuje IT i OT svet.

Zahvaljujući svojim otvorenim interfejsima u stanju je da integriše druge softverske alate (npr.iz IT okruženja) i da ih integriše u jedan operativni koncept. To čini WinCC Unified integracionom platformom za povezivanje podataka iz proizvodnje sa podacima iz IT sveta.

Ovakav SCADA sistema omoguć ava slobodno dizajniranje korisničkih interfejsa sa ogromnim brojem grafi čkih karakteristi ka i ponovnom upotrebom svih elemenata. Ovo štedi vreme i novac, jer se svaki dizajn može koristi ti kako na panelu, tako i na PC sistemu.

PCS NEO – UPRAVLJAČKI SISTEM

Inovativan upravljački sistem koji je moguće proširiti i nadograditi, čak i u toku rada procesa, pa je pogodan za mala i velika, kao i distribuirana postrojenja.

Bazira se u potpunosti na web platformi – uređaji poput mobilnih telefona ili računara mogu veoma brzo postati „prozor“ u sistem bez ikakve instalacije softvera. S obzirom da su centri kompetencije često izmešteni u odnosu na instalaciju, ovakva platforma podrazumeva i višekorisnički konkurentni inženjering, povećavajući kolaborativnost i omogućavajući bezbedan udaljen pristup sistem integratorima i EPC-ovima..

COMOS – SKLADIŠTENJE INFORMACIJA

Softver COMOS može dati veliki doprinos tokom 3 najvažnije faze – dizajn, inženjering i životni vek postrojenja.

U jednom softverskom alatu može biti implementi ran paralelni inženjering različitih disciplina uz skladištenja informacija u zajedničku centralnu bazu podataka.

COMOS platforma omogućava menadžment čitave opreme u postrojenju uključujući cevi, mernu i upravljačku opremu, skladištenje i izmene električnih i drugih šema i skladištenje dokumentacije uz svaki objekat.

SIMIT - SIMULACIONA PLATFORMA

Sve grane industrije suočavaju se sa izazovima u vidu vremenske realizacije sistema i nedostatka kvalifikovanog osoblja.

Naše rešenje ovog problema je SIMIT – simulaciona platforma koja može omogućiti simulaciju sistema u svim fazama razvoja i virtualno puštanje u rad sistema, mašina i procesa.

Dodatno, ova simulaciona platforma može omogućiti realističnu obuku operatera za rukovođenje sistemom ili simulirati posebne situacije koje mogu nastati, a koje zahtevaju posebnu proceduru.

SIWA LEAKPLUS – DETEKCIJA CURENJA

Sa starenjem infrastrukture, rastućom urbanizacijom i rastom troškova, u industriji vode postaje sve važnije sprečavanje gubitaka skupe tretirane vode.

U složenim sistemima za distribuciju vode, potraga za curenjem može biti veoma dugotrajna. Veštačka inteligencija zasnovana na podacima senzora može Vam pomoći značajno da smanjite to dragoceno vreme.

SIWA LeakPlus je aplikacija koju operatori mogu koristiti za otkrivanje curenja u cevovodnim mrežama potpuno automatski i uz minimalan napor.

Aplikacija kombinuje nadzor u realnom vremenu, veštačku inteligenciju i hidrauličke simulacije u inovativno kompletno rešenje za distributivne mreže u cilju otkrivanja anomalija koje ukazuju na curenje.

gPROMS – PLATFORMA ZA MODELIRANJE PROCESA

gPROMS softverska platforma omogućava upravljanje postrojenjem zasnovano na modelu procesa – digitalni blizanac.

Ova tehnologija pokriva čitav životni ciklus postrojenja od dizajna postrojenja do upotrebe u radu uz predviđanje budućih performansi, optimizaciju rada u realnom vremenu i obuku operatera zasnovanu na modelima predviđanja, koristeći podatke u realnom vremenu i istorijske podatke o radu postrojenju.

Operateri postrojenja mogu imati veliku korist od optimizovanih procesa zasnovanih na informacijama u realnom vremenu i poboljšanih podloga za donošenje odluka.

SIWA BLOCKAGE PREDICTOR – PREDVIDITE ZAGUŠENJE KANALIZACIONE MREŽE

Predstavlja softverko rešenje za predviđanje mogućeg zagušenja u kanalizacionoj mreži kombinovanih sistema.

Primena ovog rešenja može vam blagovremeno ukazati na probleme u mreži, smanjiti rizik od poplava i izlivanja kanalizacije, obezbediti više vremena za reagovanje i povećanje operativne efikasnosti.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti