Bosch ulaže milijarde u klimatske aktivnosti i kvalitet vazduha

Komentari: 0

Finansijski izveštaji za 2018. godinu: prodaja i rezultati na rekordnom nivou

 Prihod od prodaje povećani na 78,5 milijardi evra u 2018.

 Profit pre obračuna finansijskih rezultata i poreza dostiže 5,5 milijardi evra u 2018.

 Bosch će do 2020. smanjiti ugljenični otisak na nulu

 Zagađenje vazduha od saobraćaja skoro na nuli

 CEO Bosch Grupe, g. Dener: „Klimatske aktivnosti usklađene sa poslovan-jem u kombinaciji sa rešenjima za kvalitet vazduha mogu da stabilizuju društvenu klimu.”

Poslovna 2018. godina bila je uspešna za Bosch Grupu. Kompanija je povećala svoje prihode od prodaje na rekordnih 78,5 mili-jardi evra. Profit pre obračuna finansijskih rezultata i poreza na dobit (EBIT) dostigao je 5,5 milijardi evra.

Uprkos znatnim direktnim ulaganjima u oblastima kao što su elektrifikacija i automatizaciji mobilnosti, EBIT marža iz poslovanja je poboljšana i u 2018. godini, i to povećana je sa 6,8 procenata u 2017. godini na 7,0 procenata.

Bosch je povećao ulaganja u oblasti istraživanja i razvoja na 7,3 milijarde evra, ili 9,3 procenta prihoda od prodaje. Kapitalna ulaganja su pov-ećana za 14 procenata na 4,9 milijardi evra, ili 6,3 procenta prihoda od prodaje.

Kompanija Bosch je otvorila skoro 8.000 novih radnih mesta širom sveta u 2018. godini, od kojih više od polovine u oblasti istraživanja i razvoja.

Za tekuću godinu Bosch očekuje da ekonomski razvoj bude nešto slabiji. Kom-panija predviđa da će globalni ekonomski rast biti samo 2,3 procenta. Trgovinski sporovi, visoki nivoi zaduženosti evropskih zemalja, kao i smanjena proizvodnja u automobilskoj industriji su neki od faktora koji usporavaju globalni ekonomski rast.

Uprkos nepovoljnim okolnostima u industrijama i regionima koji su važni za Bosch, kompanija očekuje da prodaja u 2019. godini blago premaši rezultate iz 2018. godine. U prva tri meseca 2019. godine prodaja je skoro na istom nivou u poređenju sa prethodnom godinom.

Bez obzira na ovu kratkoročnu projekciju, Bosch Grupa je pojačala svoje napore u borbi protiv klimatskih promena i poboljšanju kvaliteta vazduha.

„Klimatske promene ne predstavljaju naučnu fantastiku: one se zaista dešavaju. Ukoliko hoćemo ozbiljno da shvatimo Pariski sporazum, onda moramo posmat-rati klimatske aktivnosti ne samo kao dugoročnu težnju.

One se moraju desiti ovde i sada,“ izjavio je dr Volkmar Dener, predsednik Upravnog odbora kom-panije Robert Bosch GmbH, na godišnjoj konferenciji za medije.

„Takođe veoma ozbiljno shvatamo zabrinutost stanovništva za kvalitet čistog vazduha u grado-vima. Kao lider u oblasti inovacija, želimo da pružimo tehnološka rešenja za ekološke probleme.“

Osim toga, Dener je primetio sledeće: „Zabrane vožnje, dizel protesti, žuti prsluci i klimatski štrajkovi petkom - sve to pokazuje da kom-panije treba da preduzmu klimatske akcije i ponude nova rešenja za kvalitet vazduha u gradovima, i to ne samo da bi stabilizovali društvenu klimu.“

Bosch će od 2020. biti prva ugljenično neutralna industrijska kompanija

Kako navodi Međunarodna agencija za energiju (IEA), u proizvodnji se stvara skoro jedna trećina globalnih emisija ugljen-dioksida. To je za Bosch dovoljan razlog da osnaži svoje već uspešne aktivnosti na smanjenju stvaranja CO2.

„Mi ćemo biti prva ugljenično neutralna industrijska kompanija koja će postići ambi-ciozni cilj uglenične neutralnosti za nešto više od godinu dana. Od 2020. godine, Bosch će imati neto vrednost nula ugljeničnog otiska,“ najavio je Dener.

„Svih 400 lokacija kompanije Bosch širom sveta biće ugljenično neutralne od 2020.“ Kako bi to postigla, kompanija će koristiti četiri glavne poluge. Bosch će povećati energetsku efikasnost, povećati procenat obnovljivih resursa u snabdevanju en-ergijom, ulagati više u zelenu energiju i neutralizovati neizbežne emisije ugljenika. Na taj način će se izbeći stvaranje 3,3 miliona tona emisija CO2 do 2020.

Bolji kvalitet vazduha: zagađenje blizu nule

Kako navodi Svetska zdravstvena organizacija (SZO), oko 90 procenata svetske populacije udiše toksičan vazduh. Kompanija Bosch teži da ostvari ambiciozni cilj kako bi poboljšala tu situaciju: „Želimo da smanjimo zagađenje vazduha od saobraćaja na skoro nula.

Kako bismo to uradili, uzimamo u obzir i ono što se nalazi van haube automobila,“ izjavio je Dener. Projekat kompanije za smanjenje koncentracije zagađivača vazduha na nivoe blizu nule oslanja se na tri stuba: Bosch razvija pogonske tehnologije sa niskim stepenom zagađenja, radeći sa opštinskim vlastima na projektima usmerenim na održanje stabilnog protoka saobraćaja i primenjuje sistem upravljanja mobilnošću kompanije na svojim lo-kacijama.

Optimizacija motora sa unutrašnjim sagorevanjem primenom AI

Kompanija predviđa da će 2030. godine oko 75 procenata svih novih automobila i lakih komercijalnih vozila i dalje pokretati motor sa unutrašnjim sagorevanjem. U tom smislu, Bosch nastavlja da ulaže u optimizaciju benzinskih i dizel motora. Kompanija takođe koristi veštačku inteligenciju za dalji razvoj motora sa unu-trašnjim sagorevanjem.

Recimo, Bosch koristi veštačku inteligenciju da predvidi i tako kontroliše procesuiranje izduvnih gasova prema šablonima izrađenim na os-novu ponašanja pojedinaca u vožnji, jer to dodatno može da smanji emisije iz vozila.

Oko 3.500 saradnika u sektoru za tretman izduvnih gasova i izduvne sen-zore kompanije ostvarilo je promet od 2,3 milijardi evra u 2018. godini. Planiramo da ta brojka dostigne 3 milijarde evra do 2025. godine.

Emisije zagađivača niže za 20 procenata

Bosch je trenutno u pregovorima o konkretnim koracima za poboljšanje kvaliteta vazduha sa skoro 100 opštinskih vlasti iz cele Evrope. U Štutgartu, Parizu i Marseju Bosch trenutno testira mobilne merne uređaje. Ovi novi uređaji kontuirano mere nivo zagađivača u okolnom vazduhu.

Zajedno sa simulacijama, ova očitavanja treba da pruže dodatne informacije o vezi između emisija vozila i zagađenja životne sredine. Projekat sa Gradom Štutgartom pokazao je da neom-etani protok saobraćaja može da smanji emisije zagađivača iz postojećih auto-mobila za do 20 procenata.

U budućnosti će biti moguće napraviti mape visoke rezulucije sa koncentracijama zagađivača koje pokazuju i podatke iz mernih uređaja. Te mape se onda mogu upotrebiti za optimizaciju saobraćaja.

Upravljanje mobilnošću kompanije: bolji kvalitet vazduha u konurbacijama

Treći stub projekta je upravljanje mobilnošću kompanije. Cilj je da se smanji saobraćaj, pa tako i emisije, za šta su zaduženi i sami zaposleni kompanije Bosch, posebno u konurbacijama.

Preduzete mere kreću se u rasponu od šatl autobusa u velikim gradovima u Brazilu, Kini i Turskoj, do rada na daljinu (od kuće) i iznajmljivanja bicikala i električnih bicikala. Osim toga, Bosch koristi i moć umrežavanja. Već nekoliko nedelja, oko 8.000 saradnika na lokaciji Rojtlingen u prilici su da koriste platformu za deljenje vožnje SPLT čija aplikacija olakšava zaposlenima da zajedno putuju do posla.

Na širem gradskom području Štutgarta gde oko 55.000 saradnika kompanije Bosch ukupno pređe razdaljinu od 1,5 mil-iona kilometara svakog dana, a kompanija je takođe članica Alijanse za čist vazduh.

Elektromobilnost: 14 milijardi vozila do kraja 2022.

Bosch takođe očekuje da će električna vozila igrati veliku ulogu u poboljšanju kvaliteta vazduha u gradovima. Bosch teži da postane lider na masovnom tržištu za elektromobilnost koje je u razvoju.

Cilj kompanije je da do 2025. godine ost-vari 5 milijardi evra od prodaje u oblasti elektromobilnosti, što je deset puta više nego 2018. godine.

"U sve većoj konkurenciji za stvaranje vrednosti u oblasti po-gonske tehnologije mi vidimo dobre šanse u budućnosti. Znanja i iskustva sa našim sistemima, naš širok asortiman proizvoda, kao i ekonomija obima u pro-izvodnji čine nas partnerom koga biraju proizvođači vozila i pružaoci usluga u ob-lasti mobilnosti širom sveta," rekao je Dener.

Pogonske komponente kompanije Bosch već se nalaze u preko milion električnih automobila širom sveta. Očekuje se da taj broj poraste na 14 miliona do kraja 2022.

Do sada je kompanija sprovela projekte u oblasti pogona za 50 platformi za električna vozila. Samo prošle godine je bilo 30 novih projekata. "Takođe želimo da pomognemo da se tehnologija gorivnih ćelija probije na tržištu," rekao je Dener.

Stoga je kompanija Bosch nedavno najavila saradnju sa kompanijom Powercell, švedskim pro-izvođačem sklopova gorivnih ćelija. Takvi sklopovi čine do dve trećine vrednosti sistema gorivnih ćelija.

"Zajedno sa kompanijom Powercell želimo da komercijali-zujemo sklopove i predstavimo ih na tržištu najkasnije 2022. godine," izjavio je Dener.

Autonomna vožnja: manja potrošnja i emisije

Autonomna vožnja će takođe igrati ulogu u poboljšanju kvaliteta vazduha. Prema firmi KE Consult koja se bavi istraživanjima, autonomna vožnja može da smanji potrošnju goriva za više od 30 procenata, a za 15 procenata na nemačkim auto-putevima.

Više od 5.000 inženjera kompanije Bosch ovog trenutka radi na au-tonomnoj vožnji, što je skoro duplo više nego pre dve godine. Kako Dener napo-minje: "Do 2022. planiramo da uložimo oko 4 milijarde evra u automatizaciju i na taj način i u održivu mobilnost."

Sistemi za asistenciju vozačima doprinose razvoju autonomne vožnje. Ove godine se očekuje da se prihodi povećaju za skoro 15 procenata u odnosu na postojeći nivo od oko 2 milijarde evra. Očekuje se da prodaja radarskih senzora poraste za 20 procenata, a prodaja video sen-zora za 30 procenata. Dener: "Autonomna vožnja nije samo oblast budućnosti, to je oblast u kojoj napredujemo već danas."

Poslovna 2018. godina: prodaja i prihodi na rekordnom nivou

"2018. je bila uspešna poslovna godina za Bosch Grupu," rekao je profesor Štefan Azenkeršbaumer, finansijski direktor i zamenik predsednika upravnog od-bora kompanije Bosch.

Kao i 2017. godine, prodaja i rezultati ponovo su dostigli visok nivo. Prihodi od prodaje su iznosili ukupno 78,5 milijardi evra – što je brojka na koju je uticala značajna kursna razlika od 2,1 milijarde evra Posle usklađivanja kursnih razlika i zanemarujući efekat konsolidacije, rast prodaje je izno-sio 5 procenata.

Nominalno je rast iznosio 2,2 procenta. Poslovni profit pre od-bitka kamata i poreza (EBIT) dostigao je 5,5 milijardi evra, što je porast u odnosu na 5,3 milijarde iz prethodne godine. Uprkos znatnim direktnim ulaganjima u oblastima koje obećavaju, EBIT marža iz poslovanja je poboljšana sa 6,8 procenata u 2017. godini na 7,0 procenata.

"Uprkos ekonomskim izazovima, u 2019. godini nastavićemo da dosta ulažemo u razvoj novih tehnologija i oblasti poslovanja kako bismo obezbedili buduću održivost kompanije," rekao je Azenkeršbaumer. "Isto tako, naša posvećenost smanjenju emisija ugljenika i klimatskoj akciji nije vođena kratkoročnim finansijskim faktorima, već planiramo na mnogo duže staze."

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti