TIA Abwasser GmbH - preko 30 godina iskustva u planiranju i isporuci postrojenja za prečišćavanje industrijskih i komunalnih voda

Komentari: 0

Voda je jedan od najvažnijih resursa za sva živa bića. Zbog sve bržeg porasta broja stanovnika na našoj planeti i rastuće potrošnje ovog dragocenog resursa, rešavanje problema upravljanja vodama ima prvorazredni značaj – u svetu već dugo, a u Srbiji odnedavno.

Ulaganje u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), gde se pod otpadnom vodom smatra svaka jednom ili više puta upotrebljena voda, može pokazati visok nivo ekološke svesti kompanije ili društvene zajednice, a u isto vreme predstavlja ispunjavanje zakonom propisanih obaveza.

Ako na pitanje investiranja u PPOV gledamo iz više različitih aspekata (finansijskog, organizacionog i vremenskog), slobodno možemo reći da je ono zahtevno.

• Finansijski aspekt nameće činjenicu da ovakav poduhvat podrazumeva ulaganje značajnih finansijskih sredstava. Uz sagledavanje brojnih varijanti za prevazilaženje ovog (za mnoge osnovnog) problema, svim zainteresovanim kompanijama nudimo kompletnu savetodavnu uslugu u ovoj oblasti.

• U organizacionom smislu, ulazak u ovakvu vrstu ulaganja podrazumeva delegiranje određene grupe ljudi zaposlenih u kompaniji. Članovi ove grupe biće angažovani na poslovima planiranja, komunikacije i ostvarivanja kontakata, prikupljanja informacija i ponuda, analiziranja, projektovanja, obezbeđivanja građevinskih dozvola, izgradnje, itd.

• Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda može trajati od 6 do 18 meseci. Ovaj vremenski aspekt treba imati u vidu pošto je, prema Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje, završetak izgradnje postrojenja u industriji predviđen za 2025. godinu. Rok za završetak postrojenja za naseljena mesta je 2040. godina.

TIA Abwasser GmbH (TIA) od 1987. godine isporučuje nemačku tehnologiju za prečišćavanje industrijskih i komunalnih voda. Istovremeno, TIA rešava probleme industrije i naselja, koji se moraju suočiti sa upravljanjem vodama i otpadnim vodama, i to na sledeći način:

• isporukom postrojenja po sistemu „ključ u rukeˮ za potpuni ili delimični tretman otpadnih voda;

• isporukom pojedinačnih komponenti postrojenja za prečišćavanje ili recikliranje/ponovnu upotrebu otpadnih voda;

• obnavljanjem, optimizacijom i proširenjem postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

• popravkom i servisiranjem;

• vršenjem inspekcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, razvojem koncepta, obukom osoblja; 

• popravkama, optimizacijom procesa.

Prečišćavanje otpadnih voda u industriji

TIA poseduje kompletna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koja se koriste za prethodno čišćenje i temeljni tretman otpadnih voda. TIA, takođe, nudi proširenja za unapređenje postojećih procesa prečišćavanja, kao i obnavljanje postojećih postrojenja.

Svoj uspeh TIA bazira na stečenom iskustvu tokom izgradnje referentnih postrojenja različitih kapaciteta (od 20 do 7.500 m³/dan) u velikom broju industrijskih grana.

Prečišćavanje otpadnih voda u naseljima (u selima i gradovima)

TIA nudi standardizovana COMPACT postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

COMPACT postrojenja su pouzdane jedinice sa kapacitetom od 3.000 do 25.000 stanovnika. Sistem se može proširiti paralelnim linijama kapaciteta do 150.000 PE (PE – population equivalent/ekvivalent stanovništva). 

TIA COMPACTmini je potpuno biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ono je specijalno razvijeno za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima od 300 do 2.000 stanovnika. Jednostavnim modifikacijama, postrojenje se može proširiti do 6.000 PE.

Karakteristike TIA postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

• dizajn prema specifičnim zahtevima;

• modularnost i jednostavno rukovanje i proširivanje;

• minimalno angažovanje tokom rukovanja i održavanja;

• pouzdanost - koriste se i testiraju duže od 30 godina;

• dizajnirana da postignu visoku energetsku efikasnost.

Trim d.o.o.
Ribarska 83
35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

 

 


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti