RONNOR - Merenjem do pravih rezultata

Komentari: 0

Kako zaista možemo biti sigurni da su izvedeni radovi rađeni prema projektnim vrednostima? Mi smo tu da vam te nedoumice rešimo i izdamo izveštaj u koji možete imati poverenja!

Kao akreditovana laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije, nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, sa akreditacionim brojem 01-508, RONNOR laboratorija nudi svojim korisnicima ispitivanja instalacija za razvod i distribuciju vode i vazduha, grejnih i rashladnih sistema, vazdušne propustljivosti stanova (“BlowerDoor Test”), kao i prolaza toplote u građevinskim konstrukcijama u skladu sa nacionalno i međunarodno usvojenim standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Našu priču smo započeli još davne 1997. godine, prvu akreditaciju stekli smo još 2005. godine i od tada ne prestajemo da se usavršavamo.

Naslednik smo laboratorije koja je prva u zemlji bila akreditovana za ispitivanje toplotne otpornosti i koeficijenta prolaza toplote i imala preko 300 zadovoljnih klijenata i nebrojeno ispitanih instalacija i građevinskih objekata.

Naša vizija je da utičemo na svet jednu po jednu zgradu, da utičemo na kvalitetno i efikasno trošenje energije, imajući na umu da sutra ostaje našoj deci.

Merenje toplotne otpornosti i koeficijenta prolaza toplote na građevinskim konstrukcijama zgrada

Merenje toplotnog protoka, odnosno utvrđivanje koeficijenta prolaza toplote karakterističnih pozicija zidova se vrši sa ciljem utvrđivanja realnog stanja izvedenog objekta.

In situ merenjima se utvrđuju toplotna otpornosti i koeficijent prolaza toplote (koeficijent U) termičkog omotača zgrade. Na ovaj način je moguće potvrditi (ustanoviti) koeficijent prolaza toplote, bez potrebe za invazivnim metodama.

Sa ponosom možemo reći da je laboratorija čiji je RONNOR laboratorija naslednik prva akreditovana laboratorija za ova merenja u Srbiji.

Ispitivanja se rade na osnovu standarda SRPS ISO 9869-1:2016. Na zahtev klijenta, merenja prolaza toplote u građevinskim konstrukcijama zgrada mogu da se ispituju i na osnovu povučenog standarda SRPS U.J5.062:1984.

Za merenja se koriste kalibrisani merni uređaji holandske kompanije Hukseflux, kao i namenski razvijeni softverski paketi.

Merenje se vrši na pojedinim karakterističnim tačkama termičkog omotača u toku dužeg vremenskog perioda, kako bi se minimizirao uticaj varijacija spoljašnje temperature i drugih klimatskih parametara.

Neophodno je postojanje odgovarajuće temperaturne razlike od min. 10oC između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora.

Osim merenja toplotnog protoka, vrše se i merenja temperature vazduha i zida sa spoljašnje i unutrašnje strane konstrukcije.

Gubici kroz spoljašnji fasadni zid mogu biti čak i do 35% ukupne energije za grejanje.

Jedino se metodom merenja koeficijenta prolaska toplote U, uz pomoćno korišćenje termovizijskog snimanja može dobiti stvarna slika stanja omotača izvedenog objekta.

Merenje toplotne izolacije je nezaobilazan deo analize energetskih performansi građevinskih objekata kao i u izradi sertifikata o energetskim svojstvima zgrade (“energetski pasoš“).

Ispitivanje toplotne izolacije građevinskih konstrukcija spada u najzahtevnija i najsloženija terenska merenja.

Neophodna je vrhunska oprema, ali pre svega obuka ispitivača, teorijsko znanje, praktično iskustvo koje gradimo i unapređujemo već dugi niz godina.

Merenje protoka fluida u sistemima grejanja i hlađenja

Predmet ispitivanja su instalacije za razvod i distribuciju tečnosti. To su, pre svega, sistemi grejanja i hlađenja. Ispitivanje protoka fluida u zatvorenim cevovodima se vrše prema dva referentna dokumenta.

Merenja na ventilima se vrše prema CIBSE Commissioning Code W (2010), a merenja na mernim blendama prema standardu SRPS EN 5167-1 i 2 iz 2012. godine.

Uz ove pružamo i usluge balansiranja ili uravnoteženja.

Problematika je takva da je u stanovima koji se nalaze dalje od izvora toplote hladno, dok je u stanovima koji su bliži izvoru toplote isuviše toplo.

Očigledno, voda u cevima uvek traži put manjeg otpora, što znači da je protok zagrejane vode u cevima blizu pumpe mnogo veći od protoka zagrejane vode kroz udaljenije cevi iako je nominalni prečnik cevne mreže isti.

Rešenje je u uravnoteženju ili balansiranju sistema.

Balansiranje je postupak postizanja projektnih vrednosti protoka u okviru predviđenih tolerancija u sistemu kao celini.

Primarni cilj balansiranja, bilo da je u oblasti grejanja ili hlađenja, jeste da tačno određena količina radnog medijuma bude dostupna svim potrošačima pod nominalnim uslovima.

Balansiranjem mreže prema projektovanim parametrima omogućavamo ne samo toplotni komfor u vašem domu, već postižemo optimalan rad sistema grejanja ili hlađenja bez nepotrebne potrošnje energije.

Ako hidraulički balans nije pravilno ostvaren, mogu se očekivati pritužbe krajnjih korisnika, dodatni troškovi i smanjenje radnog veka sistema.

Iterativni proces balansiranja se vrši različitim metodama u zavisnosti od prirode sistema, bilo da su sa konstantnim protokom ili promenljivim.

Metode uravnoteženja koje primenjujemo su proporcionalna metoda, kompenzaciona, kao i temperaturna metoda u slučajevima manjih sistema u kojima ne postoje ili su nepristupačni regulacioni ventili na razvodnoj mreži.

Balansiranje je potrebno raditi kod svih novih instalacija, kao i instalacija koje su pretrpele određene izmene ili naknadna podešavanja.

Merenje protoka vazduha u sistemima ventilacije i klimatizacije

Ispitivanje se vrši na instalacijama za razvod i distribuciju vazduha. To su, pre svega, sistemi ventilacije i klimatizacije.

Veliki naglasak se stavlja na sisteme ventilacije i odvođenje dima iz garaža gde imamo zavidno iskustvo u merenju garaža sa konvencionalnim tipom ventilacije pomoću kanalskih sistema, kao i sa sistemom impulsne (JET) ventilacije koji se zasniva na principu potiska.

Merenja se vrše na osnovu standarda SRPS ISO 3966 iz 2013. i CIBSE Commissioning Code A iz 1996. godine.

Merenje protoka vazduha se vrši metodom polja brzine koja koristi statičke Pitoove cevi.

Pored važnosti balansiranja vazduha u sistemima KGH radi postizanja kvaliteta vazduha i toplotnog komfora, od posebne važnosti su ispitivanja ventilacije i odimljavanja u prostorima gde se primenjuju protivpožarne mere kao što su garaže, velike hale, koncertne dvorane, bioskopi, itd. Uz navedene usluge merenja pružamo i usluge balansiranja.

Dodatni značaj balansiranja je i taj da se u procesu uravnotežavanja protoka vazduha prema projektovanim parametrima utvrđuje stepen zaptivenost kanalske mreže.

Određivanje vazdušne propustljivosti zgrada i stanova - “Blower Door Test”

RONNOR laboratorija vrši usluge merenja i ispitivanja zaptivenosti stanova, kuća, zgrada.

Merenja se vrše na osnovu standarda SRPS EN ISO 9972:2016, dok na zahtev klijenta, vazdušna propustljivost stanova može da se ispituje i na osnovu povučenog standarda SRPS U.J5.100:1984.

Gubici energije za grejanje kroz fasadni omotač i ugrađenu stolariju sa prozorima imaju glavni uticaj na termički bilans zgrade.

Pored pojedinačnog proizvodnog kvaliteta ugrađene stolarije i prozora, još veći uticaj na ukupne termičke performanse izgrađenog objekta ima i postupak ugradnje.

Metodom provere zaptivenosti (“Blower Door Test“), merenja koeficijenta prolaska toplote U, uz pomoćno korišćenje termovizijskog snimanja, dobija se realna slika stanja termičkog omotača objekta.

RONNOR
Vojvode Stepe 251,
Lokal 2, 11000 Beograd
info@ronnor.rs
www.ronnorlab.rs

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti