Počela primena Zakona o javnim nabavkama

Komentari: 0
Fotografija od: PKS

Zakon o javnim nabavkama počeo je da se primenjuje 1. jula, a očekuje se da će pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova pripreme ponuda podstaći mala i srednja preduzeća da povećaju učešće na tržištu javnih nabavki, unaprediti konkurenciju i povećati prosečan broj ponuda u postupcima javne nabavke uz racionalno trošenje javnih sredstava.

Komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke između naručioca i ponuđača u potpunosti je digitalizovana, a realizuje se preko Portala javnih nabavki što će unaprediti transparentnost, efikasnost i ekonomičnost postupaka.

Svi postupci javnih nabavki koje naručioci pokreću nakon 1. jula 2020. godine, u skladu sa odredbama novog ZJN, sprovode se na novom Portalu. S druge strane, dokumentacija u vezi sa postupcima javnih nabavki koji su započeti pre dana stupanja na snagu novog ZJN, objavljuje se na starom Portalu.

Podaci uneti na DEMO platformu novog Portala, koja je bila dostupna korisnicima Portala od 16.6.2020. godine, neće biti preneti na platformu novog Portala, navodi se u saopštenju Kancelarije za JN.

Kancelarija za javne nabavke i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, donele su Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki, objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije i na internet stranice Kancelarije za javne nabavke.

Skupština Srbije usvojila je u decembru 2019. godine Zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine.

Cilj donošenja novog propisa je potpuno usaglašavanje zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki sa Direktivama Evropske unije i njihovo puno sprovođenje u praksi. Privredna komora Srbije je jedina poslovna asocijacija, koja je bila uključena u rad Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o javnim nabavkama, pored predstavnika Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Privredni subjekti će elektronski podnositi ponudu preko novog Portala javnih nabavki, što podrazumeva i elektronsku pripremu ponude, a to značajno skraćuje vreme i smanjuje troškove učešća u postupcima javnih nabavki.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta značajna je novina koja treba da olakša učešće privrednih subjekata u postupcima javnih nabavki, posebno malih i srednjih preduzeća, ali i smanji administrativne troškove.

Svi ponuđači u ponudi, kao preliminarni dokaz, dostavljaju Izjavu o ispunjenosti kriterijuma kojom potvrđuju da ispunjavaju kriterijume za izbor privrednog subjekta i da nisu u situacija zbog koje mogu biti isključeni iz postupka javne nabavke. Ova Izjava zamenjuje potvrde i dokaze koje je ponuđač morao da prikupi od različitih nadležnih institucija, a obavezu dostavljanja dokaza ima samo ponuđač koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ugovor se dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu cene ili troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti ili na osnovu najboljeg odnosa cene i kvaliteta, što bi trebalo da doprinese većoj ekonomičnosti javnih nabavki.

Takođe, novi postupak je i Partnerstvo za inovacije koji naručioci mogu da sprovode ako imaju potrebu za inovativnim dobrima, radovima ili uslugama koji nisu dostupni na tržištu. Propisani su novi pragovi do kojih se ovaj zakon ne primenjuje, kao i evropski pragovi za koje važe posebni rokovi.

Konsultacije u vezi sa korišćenjem Portala javnih nabavki pruža Kancelarija za javne nabavke svakog radnog dana, u periodu od 9 do 13 časova, telefonskim putem na broj 011/2020-990 ili putem e-pošte na adresu: portal@ujn.gov.rs.

Konsultacije u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama, Kancelarija za javne nabavke će pružati svakog radnog dana u periodu od 9 do 11 časova, na telefon broj 011/2888-713. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti