KUKA - RAZGOVARAJTE SA STRUČNJACIMA

Komentari: 0

U vremenu brzog tehnološkog napretka i rastućih tržišnih zahteva, male i srednje kompanije sve se više okreću automatizaciji i robotskim rešenjima kako bi održale svoju konkurentnost.

Kompanija KUKA, globalni lider u oblasti robotike i automatizacije, nudi širok asortiman najsavremenijih rešenja posebno prilagođenih za mala i srednja preduzeća (MSP).

Ova rešenja omogućavaju malim i srednjim preduzećima da optimizuju svoje operacije, povećaju produktivnost i podstaknu rast u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.

Uvođenje tehnologija roboti ke i automatizacije u MSP preduzeća nezadrživo se ubrzalo iz nekoliko razloga.

Prvo, automatizacija MSP preduzećima omogućava agilnost koja im je potrebna da odgovore na promenljive zahteve tržišta.

Uz mogućnost brzog prilagođavanja fluktuacijama potražnje, kompanije mogu da održe svoju konkurentnost.

Drugo, automatizacijom se znatno povećava produktivnost.

Roboti imaju sposobnost da neumorno i precizno obavljaju zadatke koji se ponavljaju, što radnike oslobađa da mogu da se usmere na kreativnije aktivnosti sa dodatom vrednošću.

"Automatizacija omogućava MSP preduzećima da optimizuju svoju radnu snagu i usmere ljudski kapital na radna mesta za koja su potrebne veštine kritičkog mišljenja, kreativnost i sposobnost rešavanja problema." Norbert Šebeši

""Automatizacija više nije luksuz – ona je neophodna da bi MSP preduzeća ostala konkurentna na današnjem dinamičnom tržištu." Norbert Šebeši, rukovodilac prodaje kompanije KUKA za Rumuniju, Srbiju i Bugarsku.

Pored toga, automati zacijom se podstiče kvalitet i doslednost proizvoda i usluga. Roboti su programirani tako da izvršavaju zadatke sa visokim nivoom preciznosti , čime se na minimum svode greške koje mogu dovesti do skupih neispravnosti .

G. Šebeši naglašava ovu prednost: "Automatizacijom se garantuje dosledan kvalitet, što predstavlja ključan faktor za zadovoljstvo klijenata i reputaciju brenda za MSP preduzeća."

Smanjenje troškova predstavlja još jedan značajan motiv za uvođenje automatizacije u MSP preduzeća. Iako početna ulaganja u robotsku tehnologiju mogu delovati znatna, zbog dugoročnih prednosti ona će biti isplativa.

Roboti efikasno rade 24 sata dnevno i 7 dana nedeljno, zbog čega se smanjuju troškovi rada, na minimum svodi gubitak materijala i smanjuje potrošnja energije.

Norbert Šebeši ističe: "Povraćaj investicija tokom vremena postaje evidentan, jer automatizacija pomaže MSP preduzećima da smanje operativne troškove i ostanu profitabilna."

Pored toga, automatizacijom se povećava bezbednost na radnom mestu. Roboti su projektovani tako da obavljaju zadatke u opasnim okruženjima ili rukuju teškim teretima, čime se smanjuje rizik od povreda radnika na radnom mestu.

G. Šebeši podvlači ovaj aspekt izjavom: "Automatizacijom se povećava bezbednost na radu u MSP preduzećima, čime se stvara bolja radna sredina i smanjuje broj nezgoda na radnom mestu."

Uprkos ovim prednostima, MSP preduzeća se suočavaju sa izazovima integrisanja automatizacije.

Jednu od najvažnijih prepreka predstavlja uverenje da je automatizacija dostupna samo velikim korporacijama, zbog velikih početnih troškova i tehničke složenosti. Međutim, Norbert Šebeši smatra da se ova situacija menja:

"Robotska industrija se brzo razvija, sa rešenjima koja su prilagođena potrebama i budžetima MSP preduzeća. Kolaborativni roboti (koboti) najbolji su primer ovog trenda, jer omogućavaju pristupačne opcije automatizacije koje su prilagođene korisniku."

Sledeći izazov predstavlja potreba za usavršavanjem radne snage, kako bi ona mogla da radi sa robotskim sistemima i održava ih.

"Radnici MSP preduzeća ne moraju da uče programiranje niti da budu stručnjaci za robotiku da bi se njihova proizvodnja automatizovala.

Kompanija KUKA olakšava početak rada pomoću ekspertize testirane u praksi i odgovarajućih tehnoloških paketa.

Uz brojne pakete primena i i obiman portfolio softvera i usluga, kompanija KUKA nudi jednostavno i isplativo rešenja za svako MSP preduzeće.

Globalna mreža partnera KUKA sistema – uključujući integratore, softverske partnere i stručnjake za robote – pomaže MSP preduzećima direktno na njihovoj lokaciji.

Partner sistema je upoznat sa različitim delatnostima, pruža podršku kod prilagođene automatizacije i pomoć tokom puštanja u rad, kao i nakon toga", izjavljuje g. Šebeši.

Razvoj automatizacije sa robotima u malim i srednjim preduzećima predstavlja transformativni pomak u poslovnom okruženju.

U zapažanjima Norberta Šebešija iz kompanije KUKA naglašava se da automatizacija za MSP preduzeća više ne predstavlja luksuz nego nužnost za održavanje konkurentnosti, povećanje produktivnosti i kvaliteta, kao i za smanjenje troškova.

Iako izazovi i dalje postoje, zahvaljujući prednostima automatizacije nagoveštava se uspešna budućnost za MSP preduzeća spremna da prihvate ovu tehnološku revoluciju.

KUKA CEE GmbH
Ogranak Beograd
Bul. Zorana Đinđića 64a
11070 Novi Beogard
KUKASerbia@kuka.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti