JAVNE NABAVKE

Komentari: 0

STRUČNE KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO KAO ELEMENT KRITERIJUMA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DODELU UGOVORA O PRUŽANJU INTELEKTUALNIH USLUGA

Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine, predviđeno je postepeno usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti javnih nabavki, tako da se puna usklađenost domaćih propisa sa acquis communautaire postigne do kraja 2017. godine.

Za učesnike na tržištu javnih nabavki, kako naručioce tako i ponuđače, veoma je važno dobro poznavanje propisa i sudske prakse u oblasti javnih nabavki u Evropskoj uniji. 

Zakon o javnim nabavkama, koji je donet krajem 2012. godine imao je, pored ostalog, za cilj usklađivanje sa sledećim Direktivama Evropske unije:

- Direktiva 2004/18/EC Evropskog Parlamenta i Saveta Evropske unije od 31. marta 2004. godine, o koordiniranju procedura dodele ugovora o javnim nabavkama, radova, dobara i usluga;

- Direktiva 2004/17/EC Evropskog Parlamenta i Saveta Evropske unije od 31. marta 2004. godine o koordiniranju procedura nabavke u sektorima vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga.

Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije predviđena je nadležnost Suda pravde Evropske unije da prethodno odlučuje, pored ostalog, u vezi valjanosti i tumačenja akata institucija i organa Unije. Kada se takvo pitanje postavi pred sudom države članice, taj sud može, ako smatra da je odluka o tome neophodna da bi on doneo svoju presudu, zatražiti od Suda pravde da o tom pitanju odlučuje.

U oblasti javnih nabavki, jedan slučaj iz prakse koji je privukao veliku pažnju, odnosi se na zahtev za prethodno odlučivanje od 24. oktobra 2013. godine, koji je uputio portugalski sud, u postupku između Ambisig, kao ponuđača, i Nersant, kao naručioca, u vezi sa odlukom naručioca da dodeli Ugovor o pružanju usluga obrazovanja i savetovanja firmi Iberscal, a ne Ambisig. (Predmet C-601/13). 

U preambuli Direktive 2004/18/EC predviđeno je da se ugovori dodeljuju na osnovu objektivnih kriterijuma koji obezbeđuju usklađenost sa principima transparentnosti, nediskriminacije, jednakog tretmana i konkurencije. 

Osim toga predviđeno je, takođe, da kada se primenjuje kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, naručioci moraju da ocenjuju ponude tako da utvrde koja od njih pruža najveću vrednost za novac. U tom slučaju, naručioci su dužni da odrede ekonomske i kvalitativne kriterijume, u zavisnosti od predmeta ugovora, koji će u celini posmatrano, omogućiti da se utvrdi ekonomski najpovoljnija ponuda.

Prema portugalskom Zakonu o javnim nabavkama, na osnovu člana 75(1), elementi na kojima se zasniva kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude moraju uključivati sve, i samo one, aspekte izražene u ponudi, koji se odnose na izvršenje ugovora u skladu sa konkursnom dokumentacijom, i ne mogu se odnositi, direktno ili indirektno, na situacije, kvalitete, karakteristike i druge aspekte u vezi s ponuđačima.

Pozivom na nadmetanje, objavljenim 24. novembra 2011. godine, Nersant je započeo postupak javne nabavke usluga obrazovanja i savetovanja u cilju implementacije projekta “MOVE PME, MEDIO TEJO, područje kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na poslu, bezbednosti hrane”.

U pozivu je određeno da će ugovor biti dodeljen na osnovu ekonomski najpovoljnije ponude, koja će biti određena na osnovu sledećih elemenata:

- Ocena tima – 40% (Ovaj element se određuje uzimajući u obzir sastav tima, dokazano iskustvo i stručne kvalifikacije njegovih članova, odnosno analizu njihovih biografija).

- Kvalitet i prednosti predloženih usluga – 55%

- Cena - 5%. 

Odlukom od 14. februara 2012. godine, Nersant je dodelio ugovor firmi Iberscal, sa kojom je i zaključen ugovor 19. marta 2012. godine. Firma Ambisig, koja je učestvovala kao ponuđač u ovom postupku nabavke, iskoristila je svoje pravo na žalbu i tražila poništenje odluke kojom je Nersant dodelio ugovor firmi Iberscal.

S obzirom da je prvostepeni Sud odbio žalbu u celini, Ambisig se obratio Apelacionom sudu. Ovaj Sud je potvrdio presudu prvostepenog Suda, utvrdivši da je element kriterijuma za dodelu ugovora o pružanju usluga obrazovanja i savetovanja, koji se odnosi na stručne kvalifikacije i iskustvo tima – dopušten.

Ambisig je, zatim, protiv presude ovog Suda, uložio žalbu Visokom upravnom sudu, koji je odlučio da prekine postupak i uputi Sudu pravde sledeće pitanje na prethodno odlučivanje:

“Da li je u skladu sa Direktivom 2004/18/EC da se prilikom javne nabavke intelektualnih usluga obrazovanja i savetovanja, među elementima kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, utvrdi element koji se odnosi na ocenjivanje timova koje su ponuđači konkretno predložili za izvršenje ugovora, uzimajući u obzir njihov sastav, dokazano profesionalno iskustvo i stručne kvalifikacije njihovih članova - analizu njihovih biografija?”

Prema članu 53(1)(a) Direktive 2004/18/EC, kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na različitim elementima, u zavisnosti od predmeta konkretne javne nabavke, i to na primer: kvalitet, cena, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne karakteristike, ekološke karakteristike, tekući troškovi, troškovna ekonomičnost, post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć, rok isporuke i izvršenja usluge ili radova.

Ovim članom nije utvrđena iscrpna lista elemenata kriterijuma koji se mogu koristiti za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude.

Kvalitet izvršenja ugovora može presudno zavisiti od profesionalne vrednosti, odnosno profesionalnog iskustva i obrazovanja osoba zaduženih za njegovu realizaciju. To posebno dolazi do izražaja kada je predmet ugovora o javnoj nabavci intelektualna usluga, kao u ovom slučaju, kada se odnosi na usluge obrazovanja i savetovanja.

Kada takav ugovor treba da bude izvršen od strane tima, sposobnost i iskustvo njegovih članova odlučujući su za ocenu njegovog profesionalnog kvaliteta, koji može biti bitna karakteristika ponude. Stoga, profesionalni kvalitet tima može biti element kriterijuma za dodelu ugovora. 

To znači da u pogledu javne nabavke intelektualnih usluga obrazovanja i savetovanja, član 53(1)(a) Direktive 2004/18/EC ne isključuje korišćenje elementa kriterijuma koji omogućava ocenjivanje kvaliteta timova, koje konkretno predlože ponuđači za izvršenje određenog ugovora, a koji uzima u obzir iskustvo i biografije njihovih članova.

U odgovoru na postavljeno pitanje, na osnovu svega navedenog, Sud je odlučio da prilikom javne nabavke intelektualnih usluga obrazovanja i savetovanja, član 53(1)(a) Direktive 2004/18/EC dopušta da naručilac odredi element kriterijuma za dodelu ugovora koji omogućava ocenjivanje kvaliteta timova koje konkretno predlože ponuđači za izvršenje tog ugovora, a koji uzima u obzir sastav tima, odnosno stručne kvalifikacije i iskustvo njegovih članova.

U međuvremenu, 18. aprila 2016. godine, uvedena su nova pravila Evropske unije u oblasti javnih nabavki.

U članu 67. nove Direktive o javnim nabavkama 2014/24/EU, izričito je navedeno da naručioci za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude mogu koristiti kriterijum koji obuhvata kvalifikacije i iskustvo kadrova koji su angažovani za izvršenje određenog ugovora.

Potrebno je da se sagledaju razlike između domaćeg Zakona o javnim nabavkama i nove Direktive o javnim nabavkama, da bi se izvršilo usklađivanje, kao što je predviđeno Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine. 

Za savetodavne usluge i obuku iz oblasti javnih nabavki možete se obratiti na

e-mail: slavica.jokovic@eunet.rs

 

KRATAK PRIKAZ KNJIGE
“INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU I PRIVREDNI RAZVOJ”

Knjiga: INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU I PRIVREDNI RAZVOJ, autora dr Slavice Joković, rezultat je višegodišnjeg istraživanja ove oblasti od strane autora i ima izuzetno veliki značaj za domaću privredu, a posebno njen izvozni deo i banke.

Na temu investicionih radova u inostranstvu kod nas nije pisano, tako da je ova knjiga utoliko značajnija jer ističe važnost ove oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Osnovni cilj rada je pružanje korisnih informacija, objašnjenja, analiza i predloga, koji su u funkciji uspešnog nastupa na međunarodnom tržištu investicionih radova, što u krajnjem rezultira povećanjem izvoza.

Recenzenti knjige su prof. dr Ljubiša Adamović i prof. dr Miroslav Prokopijević. Knjiga je prvenstveno namenjena inženjerima, menadžerima, ekonomistima, finansijskim stručnjacima, pravnicima i široj stručnoj javosti u privredi, bankama i drugim institucijama. Takođe je interesantna za akademsku javnost i studente.

Knjiga na blizu 300 strana, među posebnim delovima, obuhvata i sledeće teme:

- Ugovaranje

- Pravila i procedure nabavke

- Uloga Međunarodne federacije savetodavnih inženjera (FIDIC)

- Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova

- Opšti uslovi za usluge konsultanata

- Karakteristike projektnog finansiranja

- BOT (build-operate-transfer) sistem

- Kofinansiranje i uloga Svetske banke

- Istraživanje tržišta

- Zajednički nastup sa inostranim partnerima

- Strategija nastupa na međunarodnom tržištu investicionih radova

Knjigu “Investicioni radovi u inostranstvu i privredni razvoj” možete kupiti preko redakcije časopisa Industrija po ceni od 1.560,00 dinara sa uračunati m PDV-om, pozivom na broj 011/305-8822 ili 060/344-8427, kao i poručivanjem na e-mail: pretplata@industrija.rs

O Autoru

Slavica Joković PhD

Slavica Joković, doktor ekonomskih nauka, završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, spoljno trgovinski smer, gde je i magistrirala na smeru Međunarodne ekonomije. Za visok uspeh u toku studija dobila je Univerzitetsku nagradu. Bila je stipendista luksemburške vlade, a celinu stručnog usavršavanja u inostranstvu sa uspehom je zaokružila stažom od šest meseci na poziv Evropske Komisije u Generalnoj Direkciji. U toku 2011. i 2012. godine stručno se usavršavala u Međunarodnom centru za obuku Međunarodne organizacije rada u Italiji, u okviru multinacionalnog projekta Evropske unije, kao ekspert za javne nabavke za region Zapadnog Balkana i Tursku

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti