Parlamenti privrednika do 9. juna

Komentari: 0
Fotografija od: Privredna komora Srbije

Upravni odbor Privredne komore Srbije (PKS) na sednici (27.02.) je doneo odluku o raspisivanju izbora za parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda. Do 9. juna 2017. godine trebalo bi da bude izabrano ukupno 17 parlamenata.

Članovi parlamenata privrednika biraju se po teritorijalnom i granskom principu, tako da se obezbedi ravnomerna zastupljenost interesa privrede na čitavom području određene regionalne privredne komore i komore grada, istaknuto je na sednici Upravnog odbora PKS.

„Ovo je izuzetno važna odluka kojom se uređuje postupak izbora, i to na takav način da je u potpunosti ispoštovan osnovni princip komorskog organizovanja – da komorom upravljaju njeni članovi, preko svojih predstavnika u organima i telima, koji se biraju tako da se obezbedi ravnomerna zastupljenost interesa privrede, uz poštovanje teritorijalnog i granskog principa. Po teritorijalnom principu članovi parlamenata privrednika biraju se neposredno, u skladu sa demokratskim načelima, tako što se prvo sprovodi postupak kandidovanja, a zatim postupak glasanja.

Ono što je najznačajnije je da je po prvi put suštinski obezbeđeno pravo svakog privrednika da bira i bude biran, jer svaki privrednik ima mogućnost da se kandiduje, a članovi parlamenata će biti oni privrednici koji na izborima dobiju najviše glasova“, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

„Na taj način omogućeno je da na regionalnom nivou, gde se privrednici međusobno dobro poznaju, među sobom odaberu one koji će na najbolji način izražavati i zastupati njihove interese, što je osnovna funkcija parlamenata. Parlamenti su osnova za izbor svih organa i tela komore, a od njihove reprezentativnosti i aktivnog rada zavisi koliko će se čuti glas privrednika, odnosno koliko ćemo uspešno učestvovati u zakonodavnom postupku i u donošenju mera ekonomske politike“, poručio je Čadež.

Izbore za članove parlamenata privrednika sprovode izborne komisije, a poziv za dostavljanje kandidatura za izbor javno se objavljuje na internet portalu svake privredne komore. Predviđeni rok za kandidovanje je od 24. aprila do 3. maja, a parlamenti privrednika, kako je najavio predsednik Čadež, biće konstituisani do 9. juna 2017, posle čega slede izbori za Skupštinu PKS.

Upravni odbor PKS usvojio je Poslovnik o radu parlamenta privrednika, kojim se ure¬đu¬je na¬čin ra¬da i odlučivanja tog tela, kao i druge odluke i pravilnike važne za funkcionisanje jedinstvenog komorskog sistema Srbije.

Na sednici Upravnog odbora predstavljeni su ekonomska kretanja u Srbiji i svetu u 2016, aktivnosti Pravno-političkog odeljena PKS, uloga PKS u kreiranju privrednog ambijenta, izmene propisa i pravilnika kojima su, u dijalogu sa nadležnim ministarstvima, uspešno realizovane inicijative članica za unapređenje poslovanja i rešavanje problema u svakodnevnom poslovanju.

Članovima Upravnog odbora PKS predstavljene su prednosti arbitraže, kao alternativnog, mnogo efikasnijeg i jeftinijeg načina rešavanja sporova u privredi, uloga i aktivnosti Stalne arbitraže pri PKS koja ove godine obeležava sedam decenija rada.

 

Izvor: PKS

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti