Montaža kranova – od rutine do ozbiljnog izazova

Komentari: 0
Fotografija od: Tecon sistem

Savremeni trendovi u izgradnji proizvodnih objekata (hala) često podrazumevaju da je zbog brzine gradnje, potrebno uraditi samo osnovne projekte, a da se detalji ostavljaju za razradu u toku izgradnje.

Na ovaj način je moguće kompletan objekat izgraditi po ubrzanoj proceduri, bez kompromisa u kvalitetu.

U toku izgradnje, definišu se unutrašnji tokovi materijala, pa samim tim i potrebna oprema za horizontalni i vertikalni transport.

Na osnovu dobijenih parametara potrebno je projektovati opremu, što ume da bude ozbiljan tehnički izazov. Jedan od takvih izazova je bilo opremanje dizalicama i kranovima proizvodni pogon i tehnički centar fabrike ZF u Pančevu.

Na osnovu ulaznih parametara dobijenih od strane Energogroup-a, koji je bio nosilac projekata izgradnje kompletnog fabričkog kruga i glavni izvođač radova, Tecon sistem je pristupio projektovanju.

Nosivosti i rasponi kranova su bili uobičajeni u industriji, ali je montaža opreme bila možda i najveći izazov sa kojim se preduzeće susrelo.

Broj kranova i kranskih staza koje je trebalo montirati u relativno kratkom vremenu u jako komplikovanim uslovima, bilo je nešto što je predstavljalo težak zadatak. Većina prostorija u kojima je trebalo montirati samonoseće kranske staze i kranove, je bila na dosta nepristupačnim mestima za logistiku (uski hodnici za prolazak mehanizacije, niski plafoni i sl.).

Poseban problem su bili otvori dubine preko 1m, u kojima su bili raspoređeni temelji za opremu koja je trebala da bude naknadno montirana.

Ovakvi otvori i temelji, koji su bili u njima, su faktički onemogućavali prilazak bilo kakve standardne mehanizacije koja je mogla da se koristi, kako bi projekat mogao da se završi u predviđenoj dinamici.

Da bi moglo da se pristupi montaži, bilo je potrebno da se predvide i konstruišu elementi preko kojih je mogla laka mehanizacija da pređe, kako bi bilo moguće da se unesu određeni konstruktivni elementi (konstrukcije kranskih staza, delovi kranova i opreme).

Mnoge aspekte montaže nije bilo moguće predvideti unapred, nego su se rešavali ad hoc, od pozicije do pozicije, kako bi se kompletan projekat završio na najbolji mogući način.

Ono što je predstavljalo najveći izazov je činjenica da je Tecon projekat ove veličine realizovao uglavnom koristeći sopstvene resurse, što nije bilo ni malo lako, imajući u vidu sve poteškoće koje je izazvala epidemija COVID19.

Projekat je završen nakon 4 meseca intenzivnog rada.

Veliku zahvalnost na pomoći u realizaciji projekta, osim investitoru koji je ukazao poverenje Tecon sistemu, kao ekskluzivnom partneru Demag Cranes-a, Tecon duguje kompaniji Energogroup, koja je bila projektant i glavni izvođač radova na ovom složenom projektu.

Osim stalne podrške koju je Tecon imao za sve vreme trajanja projekta od strane Energogroup-a, Tecon se posebno zahvaljuje na podršci u trenucima kada nije bilo jednostavnih rešenja, nego je bilo potrebno odvojiti dodatno vreme, što je iziskivalo pomeranje unapred utvrđenih rokova.

Na kraju, još jedan uspešno završen projekat, dok su novi projekti uveliko u toku…

Detaljnije informacije na:
TECON Sistem d.o.o.
Antifašističke borbe 21 b
11070 N. Be o grad, Sr bi ja
tel/fax: + 381 11 301 78 74, 311 66 50
e-mail: office@tecon.rs
www.tecon.rs 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti