TERMOINŽENJERING VAŠ POUZDANI PARTNER U INDUSTRIJI

Komentari: 0

U kratkom roku Termoinženjering je postao jedna od vodećih kompanija u regionu u oblastima klimatizacije, grejanja i hlađenja, elektroenergetici i automatskom upravljanju.

Sa preko trideset visoko obrazovanih, iskusnih i vrhunski obučenih inženjera mašinske i elektrotehničke struke kao i zavidnom tehničkom opremljenošću Termoinženjering je sposoban da odgovori na najkomplikovanije zahteve i najviše evropske i svetske standarde u oblasti projektovanja, izvođenja, nadzora, servisa i održavanja najzahtevnijih instalacija u industrijskim i poslovnim objektima.

Da bi upotpuno kvalitetan pristup korisnicima, racionalizovao i kontrolisao sve radne procese i na taj način podigao nivo zadovoljenja korisnika i dodatno motivisao svoje klijente da mu poveravaju svoje investicije, Termoinženjering je 2005. godine uveo sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001, a 2010 ISO 14001 i OHSAS 18001.

Termoinženjering je osnovan 1985. godine u Beogradu i jedno je od najstarijih privatnih preduzeća u Srbiji.

Saradnja u oblasti telekomunikacionih i IT centara se odvijala kroz uspešno realizovane distributerske ugovore sa kompanijama Hiross, Liebert Hiross i na kraju Emerson Network Power.

U ovom periodu Termoinženjering je u potpunosti svojim sopstvenim inženjerskim kadrom ispunio sve potrebe jedno ovako ozbiljnog i strateškog cilja kao što je projektovanje, konsalting i inženjering u oblastima instalacija KGH i automatskog upravljanja i CSNU.

Termoinženjering je od samog početka započeo veoma uspešnu saradnju sa inostranim firmama Staefa Control Systems (prvi distributorski ugovor još iz 1989. god) i Trane.

Tada je Termoinženjering počeo da se razvija u dva pravca: projektovanje i izvođenje elektroinstalacija i automatskog upravljanja i instalacija KGH.

Saradnja u oblasti automatskog upravljanja se nastavlja sa kompanijom Landis & Staefa, Siemens BT & CO OHG i na kraju Siemens SBT Beograd.

U oblastima industrijske i komercijalne klimatizacije uspešan rad je ispraćen potpisivanjem distributorskih ugvora sa kompanijama McQuay Internatinal and Evapco, a za kondicioniranje i pripremu vazduha sa kompanijama Defensor, AxAir i na kraju Condair.

U saradnji sa našim partnerskim firmama naši inženjeri su u proteklih 20-25 godina redovno pohađali i uspešno završavali razne specijalizovane obuke. Tako je Termoinženjering uvek speman da na pravilan i najbrži način odgovori i najkomplikovanijim zahtevima u pogledu izrade i izvođenja različitih vrsta instalacija KGH, elektroinstalacija i automatskog upravljanja i CSNU.

Rezultat ovakvog rada je više od 150 miliona evra ugovorenih poslova u oblasti specijalizovanih KGH, elektroinstalacija i instalacija automatskog upravljanja i CSNU što Termoinženjering svrstava u lidere na tržištu Srbije.

Inženjering i projektovanje

Svesni da se rešenja najvećeg broja problema moraju pronaći u fazi pripreme i projektovanja, posebnu pažnju poklanjamo ovim aktivnostima. Primenjujući sopstvena, ali i brojna iskustva stranih eksperata, stručan tim inženjera efikasno realizuje nove projekte, vrši analizu postojećih rešenja, unapređuje i usavršava sisteme KGH, atomatskog upravljanja i CSNU.

Termoinženjering projektuje i izvodi instalacije za poslovne i industrijske objekte i to:

• instalacije KGH, klimatizacije, grejanja i hlađenja

• automatsko upravljanje i CSNU

• elektroenergetske instalacije, elektromotorni pogon, signalne i telekomunikacione instalacije

Termoinženjering svoje usluge nudi kroz četiri sektora:

Sektor za termotheniku

Sektor za elektrotehniku

Sektor za automatsko upravljanje

Sektor za servis i održavanje

Naročita pažnja se posvećuje objektima sa visokim zahtevima i reguisanim uslovima i standardima kao što su farmaceutski pogoni, telekomunikacioni centri, muzeji, pozorišta, bolnice, hoteli itd. 

Termoinženjering poseduje licencu I040M3 za građenje objekata bazne, prerađivačke i hemijske industrije za koje dozvolu za gradnju izdaje Ministarstvo nadležno za poslove u građevinarstvu.

U Termoinženjeringu rade inženjeri raznorodnih struka (elektronike, automatskog upravljanja, mašinske i elektrotehnike) koji imaju sve neophodne licence za projektovanje (330, 350,352,353) i izvođenje instalacija (430,434,450,453) za elektroinstalacije, instalacije KGH i automatskog upravjanja i CSNU.

Politika IMS-a

Mi smo opredeljeni za uspostavljanje savremenog sistema upravljanja kvalitetom koji će omogućiti da kupci steknu trajno poverenje u kvalitet naših proizvoda i stabilnost sistema, za uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, koji će omogućiti stvaranja bezbednih i zdravih uslova za rad, zadovoljstvo zaposlenih i svih zainteresovanih strana.

Naše opredeljenje je unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenje emisija u vazduh i sprečavanje zagađenja voda i zemljišta, smanjenje ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu.

Naša misija je stvaranje dodatne vrednosti za naše klijente razumevanjem njihovih mogućnosti i potreba, procesa i kadrovskog potencijala tako da i oni mogu zadobiti poverenje svojih kupaca i kontinuirano poboljšavati kvalitet sopstvenih proizvoda.

Takvo opredeljenje zahteva od nas da u procesu ugovaranja, realizacije, isporuke i održavanja proizvoda u svim oblastima uključujući kvalitet, bezbednost, zdravlje, ekološku i socijalnu odgovornost, upotrebimo sve svoje veštine i znanja.

Naše osnovne vrednosti su:

- Etika i samostalnost

Naša etika je zasnovana na integritetu kompanije i onih koji u njoj rade. Jasno utvrđena politika kvaliteta, politika zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i njihova usaglašenost sa svetskim zahtevima i standardima integrisanog sistema menadžmenta je garant naše legitimnosti, očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

- Poverenje korisnika

Sticanje i očuvanje poverenja korisnika u naše proizvode postižemo jasno denisanim kvalitetom, usaglašenim sa zakonima, standardima i dugogodišnjom dobrom praksom kako našom, tako i naših stalnih dobavljača, kao i potpunim ostvarenjem utvrđenih ciljeva.

- Odnos prema klijentima

U svakom delu sveta, nezavisno od kulturoloških razlika, naši unutrašnji i spoljni odnosi su zasnovani na poštovanju prema ljudima, njihovom talentu i trajnim doprinosima.

- Zajednički duh i organizacija

Naš duh zajedništva je ukorenjen u znanju, čvrstini, osećaju posvećenosti svih zaposlenih ostvarenju ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
Mi učimo iz svake situacije i širimo saznanja u cilju poboljšavanja individualnog i kolektivnog iskustva i u cilju jačanja potencijala rme.

Ponuda

Nastojimo da svoju ponudu na tržištu redovno poboljšavamo radi opšteg poboljšanja u poslovanju i u uslovima za ljude.

Tehnički i tehnološki napredak nam pomažu da napredujemo u znanju i inovacijama, a u cilju poboljšanja naših proizvoda i pružanja kvalitetnijih usluga.

Za skoro 3 decenije postojanja, Termoinženjering je izveo veliki broj prestižnih instalacija u Srbiji i okolnim zemjama i postao sinonim za najviše poslovne standarde u izvođenju radova u oblasti instalacija KGH, elektroistaacija i automatskog upravljanja i CSNU. Najrespektabilniji projekti i investitori u Srbiji se danas vezuju za ime Termoinženjeringa.

Termoinženjering d.o.o. posebnu pažnju posvećuje svom kadrovskom potencijalu i svojim zaposlenima obezbedjuje potrebne tehničke, organizacione i sve druge potrebne uslove za kvalitetno i profesionano obavljanje poslova, kao i strukovno usavršavanje i napredovanje.

U Termoinženjeringu su konstantne aktivnosti na praćenju rezultata rada zaposlenih, njihovoj selekciji u zavisnosti od ostvarenih rezultata rada, kao i na ukupnom povećanju nivoa kvaliteta rada i profesionalizma zaposlenih, u funkciji jačanja i razvoja ljudskih resursa, kao jednog od osnovnih faktora uspešnosti poslovanja.

Generalna kadrovska politika je podmladjivanje kadrovskog potencijala zapošljavanjem mladih, visokoobrazovanih kadrova, radi daljeg kadrovskog jačanja u cilju odgovarajuće kadrovske podrške ukupnom razvoju i širenju Termoinzenjering poslovne mreže.

Naše reference pokazuju zašto smo vaš pouzdan i partner od poverenja.

 

Miloja Đaka 2

11000 Beograd
office@termoinzenjering.com

Telefon: +381 (0)11 20 65 400

Ostale informacije

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti